Telefon: +0800 123 4567
kresimir@kontrolprojekt.hr
 

Stručni nadzor

Home » Usluge » Stručni nadzor

Pružamo usluge svih vrsta stručnog, obračunskog, projektantskog i investicijskog nadzora u suradnji sa svim potrebnim stručnjacima sa područja konstrukcija, arhitekture, elektrotehnike, strojarstva, geodezije, itd.

 

Prema Zakonu o gradnji Investitor je dužan angažirati Nadzornog inženjera. Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola. Stručni nadzor građenja 4. i 5. skupine građevina provodi se samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Nadzorni inženjer je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer i provodi u ime Investitora stručni nadzor građenja.
Na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke. Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja:

  1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke,
  2. utvrditi ispunjava li Izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
  3. utvrditi da li je iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,
  4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda,
  5. bez odgode upoznati Investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a Investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama,
  6. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.